Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Obecně závazné vyhlášky
č.1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kounálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Drahany

č.1/2014 požární řád městyse Drahany

č.2/2004 kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č.6/1994 o závazné části schváleného územního plánu sídelního útvaru Drahany na základě změny č.I. schválené Zastupitelstvem obce Drahany dne 20.srpna 2004, číslo usnesení 2/2004 zde dne 20.8.2004

č.1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejnéh pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi

č.1/2003 o místních poplatcích (ze psů,za užívání veřejného prostranstvík,za provozovaný výherní hrací přístroj)

č.3/2002 k zabezpeční místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem psů

č.2/2002 řád veřejného pohřebiště

řád knihovny provozní řád veřejné knihovny městyse Drahany

jednací řád jednací řád zastupitelstva městyse Drahany

směrnice směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web