Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Internetová úřední deska
MÍSTO A ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Drahany zveřejňuje informace následujícími způsoby

 • na úřední desce – před úřadem městyse,
 • na internetové úřední desce,
 • informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

1. Ústně

 • osobně na Úřadě městyse Drahany v úředních dnech a v úředních hodinách,
 • telefonicky na tel. č.: 582 395 021,
 • na adrese: Drahany 26, 798 61 Drahany,
 • faxem na fax. č.: 582 395 671.

2. Elektronickou poštou

 • e-mail: oudrahany@iol.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis).

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Vyvěšeno


Městys Drahany
Prodej obecního majetku
Záměr
prodeje parcel č.912/38 a 912/54 v k.ú. městyse Drahany
vyvěšeno dne 25.5.2017

Mikroregion Protivanovsko 2016
závěrečný účet
výkaz pro hodnocení
rozvaha
výkaz zisku a ztráty
příloha
zpráva o přezkoumání
výhled rozpočtu 2016-22
vyvěšeno 23.5.2017

Svazek obcí Drahansko a okolí
rozvaha - bilance
výkaz zisku a ztráty
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
závěrečný účet za rok 2016
zpráva o výsledku hospodaření
příloha
vyvěšeno dne 18.5.2017

Svazek obcí Drahansko a okolí
Rozpočtové opatření č.1
vyvěšeno dne 14.5.2017

Krajský úřad Olomouckého kraje
Veřejná vyhláška
vyvěšeno dne 6.5.2017

Vojenský újezd Březina
Nařízení
o omezení výkonu práva rybolovu
vyvěšeno dne 6.5.2017

Státní pozemkový úřad ČR
Nabídka pozemků k pronájmu
vyvěšeno dne 3.5.2017

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web