Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Internetová úřední deska
MÍSTO A ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Drahany zveřejňuje informace následujícími způsoby

 • na úřední desce – před úřadem městyse,
 • na internetové úřední desce,
 • informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

1. Ústně

 • osobně na Úřadě městyse Drahany v úředních dnech a v úředních hodinách,
 • telefonicky na tel. č.: 582 395 021,
 • na adrese: Drahany 26, 798 61 Drahany,
 • faxem na fax. č.: 582 395 671.

2. Elektronickou poštou

 • e-mail: oudrahany@iol.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis).

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Vyvěšeno


Městys Drahany
výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava budov v majetku městyse Drahany
vyvěšeno dne 20.6.2017

Městys Drahany
rozpočtová změna č.4
vyvěšeno dne 20.6.2017

Svazek obcí Drahansko a okolí
rozpočtová změna č.3
vyvěšeno dne 20.6.2017

Svazek obcí Drahanská vrchovina
pozvánka
na zasedání valné hromady
návrh rozpočtu na rok 2017
zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření 2016
závěrečný účet 2016
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
rozvaha 2016
výkaz zisku a ztráty
příloha
vyvěšeno dne 8.6.2017

Svazek obcí Drahansko a okolí
Rozpočtové opatření č.2/2017
vyvěšeno dne 8.6.2017

Újezdní úřad Březina
Nařízení č.4/2017
kterým se vyhlašuje období zvýšeného rizika vzniku požárů
vyvěšeno dne 2.6.2017

Městys Drahany
vyhlašuje záměr
pronajmout pozemek část parc. číslo 80/2 v k.ú. městyse
vyvěšeno dne 1.6.2017

Městys Drahany
-závěrečný účet
-výkaz zisku a ztráty
-výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
-rozvaha
-zpráva o výsledku hospodaření
-příloha
vyvěšeno dne 1.6.2017

JMZŠ a MŠ Drahany
-návrh rozpočtu
-závěrečný účet hospodaření
-výroční zpráva - hospodářská činnost
-výroční zpráva - hospodářský výsledek
-výroční zpráva - příloha
-výroční zpráva - rozvaha bilance
-výroční zpráva - výkaz zisku a ztráty
vyvěšeno dne 1.6.2017

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web