obec Drahany
Úřad městyse Drahany
798 61 Drahany 26

tel.: 582 395 021
e-mail: oudrahany@iol.cz

webmaster:
web@drahany.wz.cz

Obec Drahany
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2 / 2004

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6 z roku 1994 o závazné části schváleného územního plánu sídelního útvaru Drahany na základě změny č. I. schválené Zastupitelstvem obce Drahany dne 20.srpna 2004, číslo usnesení 2/2004 ze dne 20.8.2004

Zastupitelstvo obce  Drahany na svém zasedání dne 20.srpna 2004 schválilo změnu č. I. územního plánu sídelního útvaru Drahany a vydává na základě ust. § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění a v souladu s ust. § 12 a 35 odst. 3 písm. a) cit. zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2004, kterou se doplňuje vyhláška č. 6 z roku 1994 o vyhlášení územního plánu sídelního útvaru Drahany.

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky

Na základě schválené I. změny územního plánu sídelního útvaru Drahany je nutno doplnit vyhlášku č. 6 z roku 1994 o závazné části schváleného územního plánu sídelního útvaru Drahany o závaznou část změny č. I územního plánu takto:

"Čl. 8 - Energetika a spoje
se doplňuje o bod d:

d) bude respektována navržená větrná elektrárna včetně napojení na technickou infrastrukturu.

Čl. 10 - Veřejně prospěšné stavby
se doplňuje o tyto veřejně prospěšné stavby:

g) stavba větrné elektrárny
h) stavba podzemního vedení VN a napojení na venkovní vedení VN
i) přístupová cesta a manipulační plocha pro údržbu větrné elektrárny

Rozsah ploch pro veřejně prospěšné stavby je vyznačen ve výkrese č. 4 změny č. I.

Článek 2

Ostatní články obecně závazné vyhlášky č. 6 z roku 1994 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 3
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 tým dnem po jejím vyhlášení.

Josef Ošlejšek
starosta

Milan Marek
zástupce starosty

razítko obce

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:Archiv obecních
dokumentů
na internetu


Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2008
č. 1/2007
č. 2/2007
č. 3/2007
č. 1/2006
č. 2/2004
č. 1/2004
č. 2/2003
č. 1/2003
č. 3/2002
č. 2/2002
č. 1/2002
č. 8/1998

Zasedání zastupitelstva

usnesení 26.3.2010
usnesení 25.2.2010
usnesení 12.2.2010
usnesení 14.12.2009
usnesení 19.10.2009
zápis 11.9.2009
zápis 27.7.2009
zápis 29.5.2009
zápis 20.3.2009
zápis 6.2.2009
zápis 19.12.2008
zápis 21.11.2008
   zápis 30.10.2008
zápis 5.9.2008
zápis 6.6.2008
   zápis 14.3.2008
   zápis 17.12.2007
 zápis 19.10.2007
zápis 7.9.2007
zápis 28.5.2007
zápis 5.4.2007
zápis 23.3.2007
    zápis 15.12.2006
zápis 8.11.2006
zápis 21.7.2006
zápis 16.6.2006
zápis 16.12.2005
zápis 19.8.2005
zápis 27.5.2005
usnesení 18.3.2005
zápis 17.12.2004
zápis 20.8.2004
zápis 4.6.2004
zápis 19.3.2004
usnesení 23.1.2004
zápis 21.11.2003


Zasedání rady

usnesení 18.5.2009
usnesení 14.7.2008
usnesení 11.6.2007
usnesení 13.10.2006
usnesení 2.10.2006
usnesení 18.9.2006
usnesení 4.9.2006
usnesení 29.5.2006
usnesení 2.5.2006
usnesení 3.4.2006
usnesení 20.2.2006
usnesení 30.12.2005
usnesení 31.10.2005
usnesení 11.7.2005
usnesení 15.12.2003
usnesení 1.12.2003


Řády

požární
pohřebiště
knihovny
ohlašovny požáru

Jmenování

velitel JSDH